پاورپوینت در حیطه مديريت ذهن - 86 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مديريت ذهن - 86 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مديريت ذهن - 86 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مديريت ذهن

پاورپوینت در حیطه مديريت ذهن

پاورپوینت در حیطه مديريت ذهن

پاورپوینت در حیطه مديريت ذهن

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

انواع مهارت ها: 

مهارت های مربوط به امرارمعاش ویافتن شغل               

-مهارت های مربوط به مهارت های فردی                   

-مهارت های مربوط به موقعیت های پرخطر:                

 .جرات آموزی وارتباط موثر بین  فردی           

.آموزش کنترل خشم واضطراب                     

.آموزش آرمیدگی ومدیریت استرس                 

مهارت تصمیم گیری

پاورپوینت در حیطه مديريت ذهن

 

پاورپوینت در حیطه مديريت ذهن

 

پاورپوینت در حیطه مديريت ذهن

 

پاورپوینت در حیطه مديريت ذهن

 

.مهارت های خوداگاهی وخودشناسی               

.سرمشق دهی وتفکر سالم                            

مدیریت زمان

مهارت حل مسئله

 

مهارت حل مسئله
خرید آنلاین